ააიპ

ბათუმის

სასაფლაოები

ჩვენს შესახებ

  • ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული და ახალი სასაფლაოების მმართველობა და მოვლა-პატრონობა: საქალაქო სასაფლაოზე საფლავების დადგენილი წესით გამოყოფა;
  • სასაფლაოს გასასვლელების, ბილიკების, საზოგადოებრივი სარგებლობის სხვა ადგილების და არსებული ქონების მოვლა-პატრობა;
  • ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე საჯარო სასაფლაოების მართვა;
  • სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
  • სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

იხილეთ სასაფლაოს სრული რუკა

კონტაქტი

ააიპ ,,ბათუმის სასაფლაოები”
საიდენტიფიკაციო კოდი 445413516

სტრუქტურა

ადმინისტრაცია:

1. დირექტორი;
2. დირექტორის მოადგილე;
3. ბუღალტერი;
4. იურისტი;
5. შესყიდვების კოორდინატორი; 
6. ოფის-მენეჯერი;
7. სპეციალისტი (არქივარიუსი)
8. სპეციალისტი (რეგისტრატორი)

განყოფილებები

  • სამეურნეო განყოფილება;
  • ფერიის სასაფალოს განყოფილება;
  • სხვა სასაფალოების განყოფილება